Thông tin tổng hợp mua bán các loại lươn nhì ( lươn loại 2) . Lươn đồng loại 2, lươn nuôi loại 2, size 2.  Xem chi tiết tại đây