Thông tin về các loại lươn hiếm, lươn lạ, lươn cẩm thạch, bông trắng, vàng, đỏ và đột biến gen… Xem chi tết tại đây