Thông tin về các loại lươn vàng, lươn trắng, bạch tạng, lươn bông, đột biến, biến đổi gen… Xem chi tiết tại đây