Thông tin tất cả về cá lịch đồng ( lạch đồng) con lịch nước mặn, lịch nước lợ, lịch nước ngọt, lươn nước ngọt.  Xem chi tiết tại đây