Thông tin tổng hợp về các loài lươn lạ, lươn đột biến lươn bạch tạng, lươn hiếm thấy, lươn khủng, lươn cân năng nhất. Xem chi tiết tại đây.