Giá thị trường cá đồng, lươn nuôi từ ngày 24 – 31/10/2019

Ngày 24/10/2019

Giá lươn nuôi từ ngày 08 – 16/10/2019

Ngày 13/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 225.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 200.000 Kg

Ngày 12/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 228.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 195.000 Kg

Ngày 10/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 230.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 195.000 Kg

Giá Lươn nuôi từ ngày 01 – 07/10/2019

Ngày 07/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 225.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 200.000 Kg

Ngày 5/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 225.000  Kg
 • Lươn nuôi loại 2: 200.000  Kg

Ngày 4/10/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 227.000  Kg
 • Lươn nuôi loại 2: 202.000  Kg

Ngày 28/09/2019

 • Lươn nuôi loại 1 : 217.000 Kg
 • Lươn nuôi loại 2 : 195.000 Kg